2021-10-13
 Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно/задочно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Специалност "Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии" е от Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по .... Обучението по специалността за образователно - квалификационна степен "Бакалавър" е с продължителност 4 години. Завършилите бакалаври по тази специалност придобиват професионална квалификация "Учител по математика, по информатика и по информационни технологии".

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Специалност "Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии", чрез задължителните дисциплини, включени в учебния план, осигурява фундаментална широкопрофилна подготовка на студентите, а чрез избираемите и факултативните дисциплини по-задълбочени знания в областите на математиката, психологията, педагогиката и методиката на преподаването на математика, информатика и информационни технологии, както и други области като икономиката, екологията, бизнес, правото и др. Завършилите тази специалност притежават фундаментални знания в математическите области като алгебра, геометрия, математически анализ, диференциални уравнения, вероятности и статистика, числени методи, математическо оптимиране, както и знания в информатичните области като обектно-ориентирано програмиране, структури от данни и алгоритми,  информационни технологии и други. Бакалаврите по математика, информатика и информационни технологии имат и задълбочени теоретични знания по психология, педагогика и методика на преподаването на математиката, информатиката и информационните технологии в училище, както и знания и умения за извършване на педагогически експерименти и анализиране на резултатите от тях. В учебния процес студентите придобиват умения и знания за самостоятелно търсене на необходимата им научна информация от литературни източници, мултимедийно презентиране на различни проекти, доклади и съобщения. Доброто владеене на английски език е необходимо условие за тяхната успешната професионална реализация.

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ

След завършване на бакалавърската степен на специалността, студентът трябва да притежава следните знания и умения:

Всеки дипломиран учител по математика, информатика и информационни технологии трябва да е придобил следните ключови умения: да формулира математически твърдения, да представя доказателства на тези твърдения, да познава основите на информатиката и информационните технологии.

Основните знания, които ще оформят компетенциите на учител по математика и информатика са:

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Специалистите от специалност "Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии" са подготвени да извършват учебно-педагогическа и възпитателна работа във всички видове и степени на учебно-възпитателни заведения и институти на образователната система.

Завършилите специалността  се подготвят теоретично и практически да работят като учители по математика, по информатика и по информационни технологии във всички видове средни учебни заведения и като възпитатели в занимални, общежития и други, да организират и провеждат учебно-възпитателен процес по математика, информатика и информационни технологии, както и интегрирани с математиката дисциплини в класните и извънкласните форми на работа.  Учителите по специалността могат да откриват и развиват творчески способности на учениците, необходими за решаване на научни, производствени и други проблеми, да ги ориентират правилно професионално, да развиват у тях практическо-експериментални и интелектуални умения. Тези специалисти могат да провеждат експерименти, да си служат с учебна лабораторна и компютърна техника, да работят като преподаватели в университети и изследователи в институтите на БАН.

ГЪВКАВОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

В Природо-математически факултет са осигурени параметрите, гарантиращи гъвкавостта на избраната специалност:

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

Знанията, уменията и способностите, които се изискват на конкурсните изпити, са дадени в програмите за кандидатстудентските изпити по математика. Тази информация присъства в кандидатстудентския справочник на ЮЗУ "Неофит Рилски".  Кандидат-студентите се явяват на приемен изпит и след неговото успешно издържане участват в класирането за желаните от тях специалности.