2021-10-08

Граждани на Европейския съюз (ЕС)

Гражданите на Република България или на която и да било друга държава-членка на ЕС не се нуждаят от виза, за да кандидатстват и да се запишат в програмите за придобиване на образователно-квалификационна степен към ВУМ.

Граждани на държави извън ЕС, които са членки на Шенгенското пространство или притежатели на шенгенски визи

България има безвизов режим за притежателите на шенгенски паспорти или шенгенски визи. Те имат право да влизат и пребивават на територията на Република България за срок от не повече от три месеца в рамките на всеки шестмесечен период, считано от датата на първото влизане, без да е необходимо да притежават българска виза за краткосрочен престой.

Граждани на страни извън ЕС

Виза за дългосрочно пребиваване тип „D“ се изисква за всички бъдещи студенти –  граждани на страни извън ЕС и Шенгенското пространство, които не подлежат на облекчаване на визовия режим. Студентите, приети съгласно ПМС № 103/1993 г. не е необходимо да подават документи за издаване на виза за дългосрочно пребиваване тип „D“. Визата може да бъде издадена за срок до 6 месеца или до 1 година. Валидността на визата зависи от целта на престоя в България – завършване на бакалавърски или следдипломен курс на обучение, извършване на научни изследвания или студентски стаж.

За да получи разрешение за дългосрочно пребиваване, от лицето се изисква да удостовери, че:

За по-подробна информация за визовите изисквания за обучение в България, моля посетете официалния сайт на Министерството на външните работи на Република България.

ВИЗА ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ / ВИЗА ВИД "D"/

Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България. (по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ)

Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до една година и с право на пребиваване до 360 дни може да бъде издадена на чужденци, които извършват научни изследвания или са студенти по програми за обучение до една учебна година, специализанти или стажанти, чужденци, командировани от чуждестранен работодател за изпълнение на конкретни задачи, свързани с контрола и координацията по изпълнението на договор за туристически услуги, както и на чужденци, командировани от чуждестранен работодател за осъществяване на инвестиции, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. (по чл. 15, ал. 2 от ЗЧРБ)

Визата за дългосрочно пребиваване дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност.

Визата за дългосрочно пребиваване се анулира при издаване на разрешение за пребиваване от органите за административен контрол на чужденците.

Заявлението за издаване на виза за дългосрочно пребиваване се подава само в дипломатическите и консулските представителства по постоянното местоживеене на кандидата или в тези представителства, които са акредитирани за държавата на постоянното местоживеене на кандидата.

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване не се допускат изключения от изискването за лично интервю.

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване кандидатът представя:

За получаване на разрешение за продължително пребиваване лицата следва да имат осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, достатъчно средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата или минималната пенсия съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване. При първоначално подаване на заявление за разрешение за пребиваване лицата, навършили 18 години, с изключение на лицата без гражданство, представят и свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, или от държавата на обичайното им пребиваване.