2021-11-01
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 6 семестъра

Самостоятелна подготовка  - 6 семестъра

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

В съответствие със ЗВО, чл. 46 и чл. 66, право на обучение в третата образователна степен на висшето училище има всеки, който притежава образователна степен "магистър" и е положил успешно конкурсните изпити. Образователната и научна степен "доктор" по научната специалност 05.08.02 Теория и практика на музикалното изкуство се дава на докторант, който е положил изпитите, предвидени в учебния план, и е защитил дисертационен труд при условията и по реда на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).

I. Професионални качества и компетенции на докторанта по научната специалност 05.08.02 Теория и практика на музикалното изкуство.

Докторантът по научната специалност 05.08.02 Теория и практика на музикалното изкуство в процеса на своето обучение и изследователска дейностпридобива  следните професионални качества и компетенции:

II. Изисквания към подготовката на докторанта по образователната и научна степен "доктор" по научната специалност 05.08.02 Теория и практика на музикалното изкуство

Докторантът по научната специалност 05.08.02 Теория и практика на музикалното изкуство в процеса на своето обучение и изследователска дейност се подготвя за: