2021-11-01
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Програмата за обучение на докторанти по Изследване на операциите има за цел да подготвя специалисти в областта на математическото оптимиране, изследване на операциите, оптималното управление, теория на игрите (матрични и диференциални), математическото моделиране, математическата икономика, математическата биология и др. Програмата е насочена, от една стана, към изучаване на постиженията на науката в тази област на научното познание, а от друга - към проявяване на творческите възможности на докторанта за собствени достижения в науката посредством решаване на актуален теоретичен или приложен проблем от тази научна област.

Компетенции на завършилите програмата:

Защитилите докторанти могат да създават математически модели на явления и/или процеси, да участват в научни разработки в областта на математическото оптимиране и изследване на операциите, да създават алгоритми за решаване на различни оптимизационни задачи, да изследват сложността на алгоритми и да тестват алгоритми.

Учебен план:

Обучението на докторантите се осъществява съгласно приетия от факултетния съвет индивидуален план на докторанта, разработен съобразно тематиката на дисертационния труд. Оценяването се извършва с изпит по шестобална система.

Примерни курсове

В Индивидуалния план за обучение на докторанта се включват няколко дисциплини от горния Примерен списък и/или други дисциплини, предложени и утвърдени от научния ръководител, катедрения съвет на катедра Информатика и Факултетния съвет на ПМФ, както и обучение по чужд език.

Дипломиране:

-          Полагане на изпити от Индивидуалния учебен план

-          Защита на докторска дисертация