2021-11-01
 Форма на обучение / Информационен пакет

Редовно - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Катедрата организира учебен процес с докторантите, под ръководството на научeн ръководител, в съответствие с Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ "Неофит Рилски". Подготовката е съобразена със спецификата на разработваната тематика и е в съответствие с утвърдения Индивидуален план на докторанта, приет от Факултетния съвет след решение на Катедрения съвет.

Кратка анотация

Програмата за обучение по докторска програма "Екология и опазване на околната среда" осигурява научно ръководство и материална база за научни, научно-приложни и развойни разработки в следните области:

Компетенции на завършилите програмата

Успешно защитилите докторанти придобиват умения и компетенции:

Учебен план

Обучението се осъществява съгласно приетия от Катедрения и утвърден от  Факултетния съвет Индивидуален план на докторанта, разработен съобразно тематиката на дисертационния труд.

Задължителни дисциплини:

  1. Подготовка и управление на проекти
  2. Чужд език

Допълнителни дисциплини

  1. Замърсяване и опазване на атмосферния въздух
  2. Замърсяване и опазване на водите
  3. Замърсяване и опазване на почвите
  4. Принципи при опазването на биологичното разнообразие
  5. Приложение на ГИС в екологичните и географските изследвания
  6. Зооекология
  7. Екосистемни услуги

В Индивидуалния план за обучение на докторанта се включват задължителните дисциплини и няколко допълнителни дисциплини от горния списък и/или други, предложени и утвърдени от научния ръководител, Катедрения съвет на катедра ГЕООС и Факултетния съвет на ПМФ. Оценяването по дисциплините се извършва с писмен изпит.

Защитата на дисертационните трудове за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" се извършва пред научни журита, в съответствие с Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ "Неофит Рилски".