2021-11-01
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно/на самостоятелна подготовка

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет, катедра "Гражданскоправни науки".

 Анотация

Обучението на докторанти по научната  специалност "Римско  право" цели да бъдат подготвени  висококвалифицирани научни кадри, способни задълбочено, обосновано и умело да анализират и тълкуват правни текстове от римското право, както и да могат да правят анализ и съпоставка с позитивноправни разрешения в областта на частноправните отношения и да участват с различни предложения за усъвършенстване на законодателството.

Чрез методите на обучение се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка  и разработване на дисертационен труд по актуален за науката проблем в областта на римското право, в съответствие с високите съвременни изисквания и необходимостта от развиване на съществуващите знания в областта на частното право и в частност на римското право.

Изисквания към докторантите

Компетенции на завършилите програмата:

Получилите образователната и научна степен "доктор" по римско право намират своята реализация като изследователи в научни центрове и звена, преподаватели във висши училища, държавни експерти, консултант-експерти в правителствени и неправителствени организации, експерти в управленчески и научноизследователски центрове и институти както на национално, така и на международно ниво. Практическата подготовка на докторантите дава възможност за реализация в конкретните условия на преподавателската, научно-изследователската и експертната дейност.

Учебен план

Всеки докторант, съгласувано с научния му ръководител изготвя индивидуален учебен план за подготовка, който се обсъжда в катедрата по "Гражданскоправни науки". Индивидуалният учебен план се изготвя на базата на учебния план на акредитираната от НАОА докторска програма по Римско право и в последствие се внася за утвърждаване на Факултетния съвет. Учебните планове на докторантите се привеждат в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за приложението му, Закона за висшето образование, Вътрешни правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Правилник за устройство и дейността на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград и Правилник за образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Продължителността на обучение за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" е в зависимост от формата на обучение на докторанта - редовна, задочна и на самостоятелна подготовка. Редовната форма на обучение е със срок на подготовка три години; задочна форма на обучение е със срок на подготовка четири години; на самостоятелна подготовка е със срок на подготовка три години. Срокът за докторантурата може да се удължи по обективни причини до една година по заповед на Ректора, след съгласуване с научния ръководител по предложение на факултетния съвет (Вътрешни правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград).

Задължителни дисциплини

  1. Римско право -  изпит;
  2. Латински език - изпит;
  3. Обучение по чужд език - изпит;
  4. Подготовка и управление на проекти - изпит.

Избираеми дисциплини

  1. Философия на правото - изпит/ събеседване;
  2. Всеобща история на правото - изпит/ събеседване.

Факултативни курсове

  1. Църковно право - събеседване
  2. Концепция и интерпретация на правен текст - събеседване

Дипломиране: