2021-11-01
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно/на самостоятелна подготовка

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет, катедра "Публичноправни науки".

 Анотация

Образователната и научна подготовка на докторанти в областта на правната теория има за основна цел изграждането на учени, способни задълбочено да анализират основните правни явления и понятия, като оценяват тяхното практическо приложение и участват в усъвършенстване на правната регламентация на обществените отношения.

Една от основните задачи в процеса на обучение е свързана с практическото значение и приложение на научните разработки на докторантите, както и постепенно изграждане на умения за изследване на взаимообусловеността между правното явление и обществените отношения и връзки, правилно ориентиране в текущата научна информация и съдебна практика, способност за извършване на сравнителен анализ с чужди правни системи и законодателства.

Обучението в докторската програма е насочено към реализирането на следните основни цели:

Компетенции

Докторантите в докторската програма придобиват висококвалифицирана научна, езикова, компютърна и интернет базирана подготовка, ориентирана към личностно и професионално израстване.

Докторантите в докторската програма придобиват знания за:

Докторантите в докторската програма изграждат умения за:

Учебен план

Всеки докторант и научният му ръководител изготвят индивидуален учебен план за подготовка, който е съобразен с изискванията на общия учебен план на докторската програма.

С индивидуалния учебен план за подготовка на докторанта се определят: темата на дисертационния труд; разпределението на всички дейности по години; броя на изпитите и сроковете за тяхното полагане; етапите и сроковете на разработване на дисертационния труд; посещението на определен цикъл от лекции и упражнения; участие в семинари, конференции; педагогическа дейност на докторанта и други въпроси, свързани с разработката на дисертация.

Задължителна част от докторантското обучение е специалната методична и езикова подготовка, която се реализира чрез участия в специализирани курсове, семинари и самостоятелна работа.

Задължителни учебни дисциплини:

 1. Обща теория на правото
 2. Общо учение за държавата
 3. Подготовка и управление на проекти
 4. Научна и изследователска етика
 5. Методика на научните изследвания
 6. Чужд език

Избираеми учебни дисциплини:

 1. Теория на нормотворческата дейност
 2. Теория на правораздавателната дейност
 3. Философия на правото
 4. Политология

Дипломиране:

 1. Полагане на изпити - докторантски минимуми;
 2. Защита на докторска дисертация.

Сфери на професионална реализация

Теоретичната и практическата подготовка на докторантите дава възможност за реализация в конкретните условия на преподавателската, научно-изследователската и експертната дейност като: