2021-11-01
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно/на самостоятелна подготовка

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет, катедра "Публичноправни науки".

 Анотация

Изграждането на модерната демократична, правова и социална държава поставя с особена острота нерешените от либералната държава обществени проблеми като баланс между индивидуалното и колективно начало при утвърждаване на държавността, изразяващо се в новата концепция за "общото благо", защитата и гарантирането от държавата на реализацията на основните права и свободи на човека и гражданина, преодоляването на социалното неравенство и редица други. При разрешаването на тази разнородна проблематика съществена роля има конституционноправната наука, изяснявайки основните теоретични постановки и проследявайки зависимостите и тенденциите при развитието и утвърждаването на съвременното гражданско общество и политическа държава. Ето защо целта на докторантурата по научната  специалност "Конституционно право" е със съвременни изследователски методи, подходи и форми да бъдат подготвени  висококвалифицирани кадри с научен потенциал, които със знанията и уменията си да допринасят за по-нататъшното развитие  на конституционната наука и юриспруденция. Чрез методите на обучение се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка и формиране на научно-изследователски умения за разработване на дисертационен труд по актуален проблем за конституционноправната наука и юриспруденция, отговаряйки на необходимостта от непосредствено обвързване на конституционната доктрина с конкретните социално-икономически и обществено-политически потребности.

В този смисъл образователната и научна подготовка на докторанти в научната специалност "Конституционно право" има за основна цел изграждането на учени, способни задълбочено да анализират нормативните актове в историко-правен и сравнително-правен аспект, да оценяват тяхното практическо приложение и въздействие върху публичноправните обществени отношения, както и активно да участват в тяхната по-прецизна правна регламентация чрез предложения de lege ferenda и предложения de lege lata.  В тази връзка една от основните задачи в процеса на обучение се отнася до практическото значение и приложение на научните разработки на докторантите по тази научна специалност. Постепенно у тях се изграждат умения и способности да изследват материята на висшите политически институции /като например парламент, правителство, президент и др./, техните взаимоотношения и взаимодействие - както помежду им, така и със структурите на гражданското общество. Извеждането на научно обосновани изводи предполага задълбочено и изчерпателно познаване, както и правилно ориентиране в научната литература, изследване на конституционната юриспруденция, както и възможност за извършване на сравнително-правен анализ с чуждестранни законодателства.

Компетенции на завършилите програмата:

Докторантът в научната специалност "Конституционно право" придобива професионални компетентности, позволяващи:

Докторантите в докторската програма "Конституционно право"  изграждат познавателни и/или практически умения за:

Същевременно в  процеса на своята образователна и научно-изследователска дейност, докторантът по Конституционно право придобива умения:

Докторантите по научната специалност "Конституционно право" се обучават в традиционните форми: редовна, задочна и на самостоятелна подготовка.

Сфери на професионална реализация:

Задълбочената и висококачествена научна подготовка по докторската програма "Конституционно право" дава възможност на придобилите образователната и научна степен "Доктор", да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда, особено в социалните сфери, изискващи по-широка и задълбочена теоретична подготовка от тази, която се получава при обучението в образователно-квалификационната степен "Магистър". Докато практическата подготовка на докторантите дава възможност за реализацията им в конкретните условия на преподавателската, научно-изследователската и експертната дейност, като:

Учебен план:

Обучението в образователна и научна степен "доктор" в Катедра "Публичноправни  науки" се осъществява в съответствие с изискванията към докторските програми и при спазване на разпоредбите и изискванията на Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. ДВ бр. 38 от 21.05.2010 г.), Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав на Република България (приет с ПМС №202/10.09.2010 г.), Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ "Неофит Рилски", Вътрешните правила за развитието на академичния състав в  ЮЗУ "Неофит Рилски" другите нормативни актове, регламентиращи този процес. Подготовката на докторантите е в съответствие с приоритетите, заложени в Стратегията за развитие на Югозападния университет "Неофит Рилски", както и Стратегията за развитие на Правно-историческия факултет.

В учебния план на всеки докторант се включва специална методична и езикова подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в свързани с темата на дисертацията курсове и семинари. Учебните планове се утвърждават ежегодно от Факултетния съвет.

Всеки докторант и научният му ръководител изготвят индивидуален план за подготовка, който се обсъжда в катедра "Публичноправни науки" и след одобрение се взема решение за утвърждаване от Факултетния съвет.

Задължителни дисциплини:

  1. Конституционно право  -  изпит.
  2. Обучение по чужд език - изпит.
  3. Подготовка и управление на проекти - изпит.

Избираеми дисциплини:

  1. Общо учение за държавата
  2. Парламентарно право
  3. Избирателно право и избирателни системи
  4. Сравнително конституционно право
  5. Устройство на съдебната система
  6. Общинско право
  7. Теория на нормотворческата дейност

Дипломиране: