2021-11-01
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет, катедра "Публичноправни науки" .

 Анотация

Образователната и научна подготовка на докторанти в областта на наказателното право има за основна цел изграждането на учени, способни да генерират  нови  теоретични знания, задълбочено да анализират нормативните актове, да оценяват тяхното практическо приложение и да участват в усъвършенстването на наказателното правораздаване.

Една от основните задачи в процеса на обучение е свързана с практическото значение и приложение на научните разработки на докторантите. Постепенното изграждане на умения у подготвящите се докторанти да изследват материята на наказателното право изисква задълбочено познаване, правилно ориентиране в текущата научна информация и съдебна практика и възможност за извършване на сравнителен анализ с чужди законодателства.

Компетенции на завършилите програмата:

Учебен план/съдържа дисциплина, форма на оценяване, преподавател/

В учебния план на всеки докторант се включва специална методична и езикова подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в свързани с темата на дисертацията курсове и семинари.

Учебните планове се утвърждават ежегодно от Факултетния съвет.

Всеки докторант и научният му ръководител изготвят индивидуален план за подготовка, който се обсъжда в катедра "Публичноправни науки" и след одобрение се взима решение за утвърждаване от Факултетния съвет.

Задължителни дисциплини

Избираеми дисциплини

Факултативни курсове

Дипломиране:

Изпитите, които полагат докторантите, се определят с индивидуалния план за подготовка на докторанта, в съответствие с действащите нормативни разпоредби и в зависимост от профила на тяхната магистърска степен.