2021-11-01
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет, катедра "Публичноправни науки".

 Анотация

Образователната и научна подготовка на докторанти в областта на административното право и административния процес има за основна цел изграждането на учени, способни задълбочено да анализират правните явления и правомощия на публичните институции и административни органи, да оценяват тяхното практическо приложение и да участват в усъвършенстването на административните процеси на различни административни равнища.

Една от основните задачи в процеса на обучение е свързана с практическо значение и приложение на научните разработки, които биват извършвани от докторантите. Постепенно изграждане на умения у подготвящите се докторанти да изследват материята на административното право и административния процес като анализират актовете, издавани  в сферата на административното управление и изисква тяхното задълбочено познаване, правилно ориентиране в текущата научна информация и административна теория и практика, и възможност за извършване на сравнителен анализ с чуждестранни практики.

Компетенции на завършилите програмата:

Докторантите по "Административно право и Административен процес" се обучават в традиционните форми на  докторантура: редовна, задочна и на самостоятелна подготовка.

Учебен план

Обучението в образователна и научна степен "доктор" в Катедра "Публичноправни  науки" се осъществява в съответствие с изискванията към докторските програми и при спазване на разпоредбите и изискванията на Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. ДВ бр. 38 от 21.05.2010 г.), Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав на Република България (приет с ПМС №202/10.09.2010 г.), Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ "Неофит Рилски", Вътрешните правила за развитието на академичния състав в  ЮЗУ "Неофит Рилски" другите нормативни актове, регламентиращи този процес. Подготовката на докторантите е в съответствие с приоритетите, заложени в Стратегията за развитие на Югозападния университет "Неофит Рилски", както и Стратегията за развитие на Правно-историческия факултет.

В учебния план на всеки докторант се включва специална методична и езикова подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в свързани с темата на дисертацията курсове и семинари.

Учебните планове се утвърждават ежегодно от Факултетния съвет.

Всеки докторант и научният му ръководител изготвят индивидуален план за подготовка, който се обсъжда в катедра "Публичноправни науки" и след одобрение се взема решение за утвърждаване от Факултетния съвет.

Задължителни дисциплини

  1. Административно право  -  изпит;
  2. Административен процес - изпит;
  3. Обучение по чужд език - изпит;
  4. Подготовка и управление на проекти - изпит;

Избираеми дисциплини

  1. Информационни системи и технологии - събеседване
  2. Сравнително административно съдопроизводство - събеседване

Факултативни курсове

  1. Сравнително административно право - събеседване
  2. Сравнителна европейска публична администрация - събеседване

Дипломиране:

Полагане на изпити - докторантски минимуми.

Изпитите, които полагат докторантите, се определят с индивидуалния план за подготовка на докторанта, в съответствие с действащите нормативни разпоредби и в зависимост от профила на тяхната магистърска степен.