2021-11-01
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовна

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2021 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Докторскатапрограма е създадена, за да удовлетвори потребностите на висшите училища, научните и държавни институции съсспециалисти в областта на руската литература. Мисията на обучението отговаря на обществените потребности, породени от процесите на демократизация в културен, социален, политически и икономически аспект. То има за задача да разшири фундаменталната, широкопрофилната и специализираната подготвеност, придобита в магистърската образователна степен. Особено внимание се обръща върху научно-изследователската и научно-приложната работа на докторантите, като се предлагат задълбочени знания за най-новите постижения в областта на интердисциплинарните литературни и културни изследвания и се формират умения за провеждане и реализиране на самостоятелни научни изследвания.

Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.

Завършилият докторската програма "Рускалитература" притежава богати и разностранни познания, умения и компетентности, приносни за научната област и нейните сфери на приложение. Неговата подготовка е съобразена с нуждата от разработки в избраната област, както и с научната приемственост и задачите на обучаващото звено. Направеното от завършилия докторската програма трябва да утвърждава авторитета на научния колектив, към който принадлежи.

Цел на докторскатапрограма е да:

Областите на научни проучвания, които предоставя докторската програма, са следните:

Практическите умения и компетентности, които докторантите придобиват, са:

Възможностите за кариерна реализация на докторантите са в :