2021-11-01
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовна

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2021 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Докторската програма е създадена, за да удовлетвори потребностите на висшите училища, научните и държавни институции със специалисти в областта на литературната теория и история. Тя разширява основната и специализираната подготвеност, придобити в ОКС «магистър». Подготовката за научно-изследователска работа на докторантите върви паралелно с тяхното обучение да преподават. Идеята е докторантът да усвои не само тясно специализирани познания, както и умения за работа в семинари и практически условия.

Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.

Завършилият докторската програма притежава основните ресурси за самостоятелна научна и преподавателска дейност - умее да определя своя научен обект, владее технологията на работа с и издирване на библиография, може да определя свои приоритети в науката за литературата и е обучен за работа в екип.

Цел на докторската програма е да:

Примерни области на научни проучвания в докторската програма:

Практически умения и компетентности, придобивани от докторантите:

Възможностите за кариерна реализация на докторантите са в :