2021-11-01
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовна, самостоятелна, задочна - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2021 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Докторската програма "Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство" при катедра "Предучилищнa и начaлна училищна педагогика" на Факултета по педагогика e предназначена за докторанти в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение. Продължителността на подготовката на докторанти в редовна и самостоятелна форма на обучение е 3 години, а в задочна форма 4 години.

Обучението приключва със защита на докторска дисертация. Завършилите получават образователната и научната степен "доктор".

Цели на докторската програма

  1. Задълбочено изучаване на методологическите и теоретическите основи на словесно-изпълнителското и театралното изкуство, както и развитие на уменията за тяхното интерпретиране и прилагане според научната проблематика на различни изследвания (свои и чужди).
  2. Овладяване на методологията, методиката и инструментариума на провеждане на научни изследвания в областта на словесно-изпълнителското и театралното изкуство (теория и практика).
  3. Формиране на професионалната субектност и творческите способности като условие за успешно осъществяване на самостоятелна и ръководна научноизследователска, преподавателска и експертна дейност.
  4. Усъвършенстване на владеенето на чужд език, ориентирано към осигуряване на личната информационна осведоменост, професионална реализация и улесняване на контактите с учени от други страни.

Усвоени знания, умения и компетентности съгласно националната квалификационна рамка

Докторантът по докторска програма "Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство" в процеса на своето обучение, педагогическа и изследователска дейност придобива професионални качества и компетентности:

Обучението се осъществява по индивидуален работен план на докторанта, в съответствие с общия учебен план на докторската програма и тематиката на докторантското изследване и включва: образователна дейност (задължителни и избираеми учебни дисциплини); научноизследователска дейност (разработване на проект на дисертационния труд, изготвяне и публикуване на студия, статия или научно съобщение. участие в проекти, участие в научни форуми); педагогическа дейност (преподавателска дейност - водене на семинарни, практически или лабораторни упражнения, консултации на студенти) и други дейности.

Задължителни учебни дисциплини:

Философски основи на педагогиката

Методология и методи на педагогическите изследвания

Подготовка и управление на проекти

Английски език

Избираемите учебни дисциплини се предлагат след формулиране на темата за научно-педагогическото изследване.

Учебният план на докторанта трябва да осигурява възможности за постигането на минималните национални изисквания за съответната научна област.

Условия за допускане до защита на докторска дисертация

Образователната и научна степен "доктор" се придобива след изпълнение на задълженията по чл. 46, ал. 2 от ЗВО, чл. 9, ал. 2 от ЗРАСРБ, раздел II от ППЗРАСРБ и съгласно Условията и реда за придобиване на образователната и научна степен "доктор" от Вътрешните правила за развитие на академичния състав на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Сфери на професионална реализация

Завършилият докторската програма заема длъжности, при които той осъществява:

Завършилият докторската програма може: да участва в конкурси за заемане на академични длъжности и за придобиване на научната степен «доктор на науките»; да участва в различни форми на продължаващо обучение по държавни и международни програми.