2021-11-01
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, задочно, самостоятелна форма - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2021 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Докторската програма по "Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка" включва обучение по задължителни и избираеми учебни дисциплини. Задължителните дисциплини осигуряват подготовка по чужд език (английски език), управление на проекти, методология на научните изследвания, фундаментални научни проблеми в областта на философията на образованието, теорията и методиката на физическото възпитание. Избираемите дисциплини са две и осигуряват подготовка съобразно спецификата на дисертационната разработка.

Обучението се организира във форма на лекции, индивидуални консултации, възлагане на изследователски задачи, а резултатите се проверяват чрез изпит пред тричленна комисия, назначена със заповед на ректора.

В учебния план е включена педагогическа дейност - провеждане на семинарни занятия, хоспетиране, участие в изпитни дейности и учебни курсове.

Цели на докторската програма

Основна цел на докторска програма "Теория  на физическото възпитание и спортната тренировка" е да се реализира процес на задълбочена научноизследователска подготовка на кадри, които да придобият  професионални компетентности за осъществяване на научно-практическа и преподавателска дейност в областта на физическото възпитание и спортната тренировка. Областите на научно познание включват:

Целите на обучението по докторската програма са обосновани от формиране и овлядяване на изследователски компетентности и знания от осмо ниво на Националната квалификационна рамка: провеждане на самостоятелна изследователска дейност, изискваща фундаментална педагогическа подготовка; овладяване на компетенции за научно-преподавателска, експертна и управленска дейност в образователните организации.

Организация на обучението

Статут на докторант се придобива след конкурс или представяне на проект за докторска дисертация. На докторантите се определя научен ръководител.

Обучението в редовна и самостоятелна форма е със срок до три години, но не по-малко от две, а в задочна форма - до четири години

Докторската програма е предназначена за продължаване на образованието  и придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионалното направление І.3. Педагогика на обучението по (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка) на придобили ОНС "Магистър".

Усвоени знания, умения и компетентности съгласно националната квалификационна рамка

1. Общонаучна подготовка (задължителна):

Насочена е към придобиване на знания от философията, педагогиката, чужд език и други общообразователни и научни области.

2. Специална спортно-теоретическа подготовка (чрез избираема и научноизследователска подготовка):

Под формата на специализиращи избираеми учебни дисциплини и чрез НИД, програмата включва обучение по темата на дисертационния труд и по сродни учебни дисциплини като научни основи на ТМФВ, ТМСТ по вид спорт, биомеханика и моделиране на спортните движения, метрология на ФВС, спортна статистика, спортна физиология, спортна психология, социология на спорта, управление на физическото възпитание и спорта и др. В резултат на това завършилият докторската програма:

Сфери на професионална реализация

Завършилите ОНС "Доктор" в докторската програма "Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка)" в професионално направление І.3.Педагогика на обучението по..., с придобитите знания, умения и компетенции се реализират във висшето училище като преподаватели; учители по "Физическо възпитание и спорт" с първи клас квалификация; като треньори, спортни консултанти.

Докторантът се отчислява с право на защита при изпълнение на задълженията по учебния план. При успешно приключване на изследователската работа и след преценка на научния ръководител докторантът придобива право на защита на дисертационния труд. Защитата се осъществява пред научно жури.