2021-11-01
 Форма на обучение / Информационен пакет

 

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2027 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Учебната, научно-изследователската и педагогическа дейност на докторанта е разпределена по семестри и гарантира набирането на 180 (редовно обучение и обучение на самостоятелна подготовка) и 240 кредита (задочно обучение)- по 30 кредита за всеки учебен семестър. Структурата  на учебния план и съдържанието на учебните дисциплини осигуряват висока степен на научно - педагогическа и специализирана компетентност, самостоятелност и възможност за изява на лично отношение и творческа позиция в процеса на обучението, изследванията и подготовката на докторския труд. Разпределението на учебните дисциплини е съобразено с изискването за постигане на равномерно съотношение между образователна, изследователска и педагогическа дейност на докторанта: I и II семестър са предвидени за учебна дейност, III и IV - приоритетно за изследователска  и педагогическа дейност и представяне на части от дисертационния труд, а през V и VI семестър докторантът обобщава, цялостно оформя проекта за дисертационен труд  и го представя за апробация.

Докторантът по професионално направление Педагогика на обучението по музика в процеса на своето обучение и изследователска дейност се подготвя за:

изследователски и практически задачи в: научно-изследователски

институти и ВУ, РИО, медии, неправителствени организации и др.

Учебният план позволява на всеки докторант профилирано да се възлагат  образователни и научно-изследователски задачи, които да съответстват на спецификата на изследователската област и научна теза, по която той се подготвя персонално.

Компетенции на завършилите програмата:

Докторантът по професионално направление Педагогика на обучението по музика в процеса на своето обучение, педагогическа и изследователска дейностпридобива следните професионални качества и компетенции:

ДИПЛОМИРАНЕ:

Образователната и научна степен "доктор" по професионално направление Педагогика на обучението по музика се дава на докторант, който е положил изпитите предвидени в учебния план, и е защитил дисертационен труд при условията и по реда на Закона за развитие на академическия състав.