2021-11-01
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 3 год / задочно - 4 год - Информационен пакет

 Акредитация

Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

 Обучение

Обучението се извършва от Природо-математическия факултет и Факултета по педагогика.

 Анотация

Целта на програмата е да даде сериозна теоретична и практико-приложна подготовка на докторантите за самостоятелна научно-изследователска дейност в областта на физиката и специализираните педагогически технологии и практики, актуални за методиката на обучението по физика. Придобилите ОНС "ДОКТОР" специалисти могат да осъществяват научно-преподавателска, управленческа и експертна дейност в образователната система, научно-изследователски институти, медии, неправителствени организации и др.

Компетенции на завършилите програмата:

Учебен план: Обучението на докторантите се осъществява съгласно приет от факултетния съвет индивидуален план на докторанта, разработен съобразно тематиката на дисертационния труд. Оценяването се извършва с изпит по шестобална система.

Примерен списък на дисциплини:

В индивидуалния план за обучение на докторанта се включват няколко дисциплини от горния примерен списък и/или други дисциплини, предложени и утвърдени от научния ръководител, катедрения съвет на катедра Физика и Факултетния съвет на ПМФ. Има две дисциплини, които са задължителни за всички докторанти в университета: "Разработване и управление на проекти" и "Специализиран чужд език".

Дипломиране: