2021-11-01
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовна/задочна/самостоятелна - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Докторантската програма в професионално направление Педагогика, научна специалност Специална педагогика е фокусирана към подготовка на изследователи, които да могат да осъществяват:

В съответствие със съществуващото законодателство основните цели на докторската програма са да:

Усвоени знания, умения и компетентности съгласно националната квалификационна рамка

1. Знания

2. Умения

3. Самостоятелност и отговорност

4. Компетентност за учене

5. Комуникативни и социални компетентности

6. Професионални компетентности

Сфери на професионална реализация

Докторантът по научната специалност Специална педагогика в процеса на своето обучение и изследователска дейност се подготвя за: