2021-10-17
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за придобилите ОКС бакалавър по специалностите Кинезитерапия и Ерготерапия - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

 Анотация

Студентите, които ще се обучават по тази магистърска програма ще овладяват знания върху: (1) Предмети и раздели, които осигурят обучението по други основни дисциплини като: обща физика, методология при провеждане на научни изследвания и статистически анализ на данни получени при експерименти свързани с физическа работа, движения, физическо натоварване, двигателни умения, спорт, спортна тренировка; (2)   Медико-биологични дисциплини свързани с движения и системно физическо натоварване като: анатомия на скелетно-мускулна система при двигателна активност на човека; невромеханика, кинезиологична биомеханика, локомоция и двигателни умения,  при запазване на определена поза и равновесие, при фигнес, теглене и бутане, хвърляне, удар и ритане, ходене, бягане, скачане, плуване, гребане, падане и приземяване; моторен контрол  и двигателно обучение; анализ на движенията; биоенергетика на двигателната активност; моторен контрол и двигателно поведение при здрави, при стареене при патофизиологични състояния; ортотика и протезиране; хранене, метаболизъм и биостимулиране при двигателна активност и в спорта; (3) Понятиен апарат, методология, закономерности, специфика и практически умения в психосоциални, правни, икономически и производствени области свързани с физическа работа, двигателна активност и спорт, чрез обучение по дисциплини като: психология на двигателната активност и спорта, социални аспекти на физическата активност и здравно законодателство, спортен мениджмънт; (4)
Биохимичните, биофизичните, патобиомеханичните и патокинезиологичните страни на различни функционални разстройства и нарушения и на физиотерапевтичните подходи на лечение чрез дисциплини като: биофизика, патокинезиология и патобиомеханика, кинезиологична ЕМГ, транскраниална магнитна стимулация и др.; (5) Области свързани с изследване на движенията и активността на скелетната мускулатура в приложни сфери като танцови, инструментални и пластични изкуства, различни спортни дисциплини, вербалност и пеене чрез избираеми дисциплини като: класически екзерсиз, фолклорни танци, характерни танци, пиано, акордеон,  графика и рисуване, живопис, скулптура, приложни изкуства, комуникации и разстройства на комуникативните способности, вокално пеене, логопедия, лека алетика, спортни игри, плуване йога и др. (6) Възможностите на приложение на уменията на специалистите в организационни, управленчески, координаторски и научно-изследователски дейности.

Магистърът "кинезиолог" е подготвен за реализация в по-широка сфера. Това касае както институциите и структурите в които може да намери професионална реализация, така и длъжностите, които може да заема. Компетентностите, базирани на общата и специализираната подготовка на магистъра - кинезиолг, ще  позволят разширяване на областите на приложение и предмета на дейностите, като освен физиотерапевтичната и рехабилитационна дейност те ще могат да извършват консултанска, експертна, организационна, здравно-просветна, ръководна (мениджърска) и научно-изследователска дейност.

Професионална реализация на кадрите:

експерти и специалисти в институции и структури, ангажирани с координацията и управлението на национални и международни движения в областта на активния начин на живот и спорта за всички.