2021-10-17
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно по 2 семестъра за завършилите ОКС бакалавър и ОКС магистър по направления 5.2, 5.3 и 4.6 - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 Анотация

Магистърът по "Електроника" трябва да придобие способността да усъвършенства своите знания и умения, да владее основните компютърни средства и технологии и да има много добра езикова комуникативност, чрез което да поддържа своето професионално ниво на съвременно равнище. Завършилия магистър по специалността "Електроника" ще придобие компетенции, позволяващи: