2021-10-17
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи дипломи за завършено висше образование ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по следните специалности: Информатика от ПН 4.6.; Компютърни системи и технологии, Комуникационна и компютърна техника от ПН 5.3.; Електроника - ПН 5.2.; Математика от ПН 4.5.; Математика и информатика от ПН 1.3., Приложни оптични технологии; Метрология от ПН 4.1.; Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия от ПН 5.1., както и сходни специалности от същите професионални направления. - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

ЮЗУ "Неофит Рилски" подготвя квалифицирани специалисти по информатика, които могат да прилагат своите знания и умения в областта на науката, културата, образованието и стопанския живот  в Югозападна България, страната и чужбина.

Специалистите "Магистър по информатика" в областта на Информационните технологии в екологията успешно могат да се реализират като: програмисти, системни и мрежови администратори и проектанти, научни работници, специалисти в областта на проектиране и управление на бази от данни, специалисти по софтуерни технологии, и други.

Завършилите ОКС "Магистър по информатика" получават:

Завършилите магистърска степен информатици трябва да притежават следните знания, умения и компетенции: