2021-10-17
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление или специалност Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.4. Науки за земята - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Основна цел на програмата: да бъдат дадени задълбочени познания за основните закономерности и явления протичащи в природата, влиянието на съвременния начин на живот, дейностите по управление и опазване на околната среда.

Знания и  компетенции:

Практически умения: