Форма на обучение / Информационен пакет

за студенти завършили ОКС "бакалавър" / "магистър" в професионални направления 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика и 3.9. Туризъм. - 2 семестъра - Информационен пакет

за студенти завършили ОКС "бакалавър" или "магистър" в професионални направления различни от 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика и 3.9. Туризъм. - 4 семестъра - Информационен пакет

за студенти завършили ОКС "професионален бакалавър по ...." в професионално направление 3.8. Икономика. - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация