2021-10-15
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър”/“магистър“ по специалности в професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС "бакалавър"/“магистър“ по специалности извън професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Обучението по специалност "Управление на регионалното развитие" в образователно-квалификационна степен "Магистър" се осъществява в рамките на професионално направление 3.7. Администрация и управление. Целта на обучението е да подготви специалисти за професионална изява като ръководители, експерти, консултанти по управление на регионалното развитие във всички звена на стопанската и нестопанската сфера, публичния и частния сектор, НПО, както и във висшите училища, научно-изследователски институти, развойни звена и др.

Завършилите тази магистърска програма могат да работят като:

КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЯТ СТУДЕНТИТЕ:

Квалификационната характеристика на специалността "Бизнес мениджмънт и предприемачество" за образователно-квалификационна степен "Магистър" с професионална квалификация "Магистър по управление на регионалното развитие" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС "Магистър", "Бакалавър", "Специалист"  и с Правилниците на ЮЗУ "