Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър”/“магистър“ по специалности в професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС "бакалавър"/“магистър“ по специалности извън професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Обучението по специалност "Управление на регионалното развитие" в образователно-квалификационна степен "Магистър" се осъществява в рамките на професионално направление 3.7. Администрация и управление. Целта на обучението е да подготви специалисти за професионална изява като ръководители, експерти, консултанти по управление на регионалното развитие във всички звена на стопанската и нестопанската сфера, публичния и частния сектор, НПО, както и във висшите училища, научно-изследователски институти, развойни звена и др.

Завършилите тази магистърска програма могат да работят като:

 • ръководители на всички управленски равнища в местните и държавни управленски структури; специалисти във всички специализирани звена на управленската йерархия на местните и държавни управленски структури;
 • експерти / съветници/ на ръководствата на местните и държавните управленски структури; консултанти и други;

КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЯТ СТУДЕНТИТЕ:

 • знания и умения в широк икономически, социален и управленски аспект, които да обогатят и доразвият получената основа в това направление от завършената образователно- квалификационна степен "Бакалавър".
 • задълбочено овладяване на  актуалните проблеми в областта на управлението на регионалното развитие, в областта на:
 • основите на регионалната икономика; стратегиите за регионално развитие; управлението на териториалното и селищно развитие; междурегионалната интеграция;
 • управлението на общинските финанси и инвестиции; управлението на регионални проекти; устойчивото регионално развитие;
 • публичните финанси; демографските аспекти на регионалното развитие; управлението на териториалната администрация.
 • придобиване на способност за интегрално прилагане на придобитите знания;
 • разработване  и управление на реализацията на стратегии за регионално развитие;
 • изготвяне на цялостен финансов анализ на проекти свързани с регионалното развитие, както и анализ и оценка на риска при проектното финансиране;
 • обработване, систематизиране, анализиране и използване на  възможностите за реализиране на регионални проекти, финансирани от ЕС;
 • вземане на  стратегически и тактически управленски решения свързани с управлението на регионалното развитие.

Квалификационната характеристика на специалността "Бизнес мениджмънт и предприемачество" за образователно-квалификационна степен "Магистър" с професионална квалификация "Магистър по управление на регионалното развитие" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС "Магистър", "Бакалавър", "Специалист"  и с Правилниците на ЮЗУ "