2021-10-15
 Форма на обучение / Информационен пакет

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО. - -1 семестъра

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Обучението в магистърската програма "Югоизточна Европа в съвременните международни отношения" има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти по международни отношения чрез задълбочаване на научно-теоретичната и профилиращата подготовка. Магистърската програма позволява да се навлезе в дълбочината и спецификата на проблемите и да се усвои методологията на анализа на конкретните регионални отношения в Югоизточна Европа.

За да обхване желаещите да завършат една актуална и практически ориентирана магистърска програма, тя се предлага в 2 варианта:

Обучението по специалност "Международни отношения" за получаване на магистърска степен завършва със защита на дипломна работа.

Магистърът по международни отношения отговоря в по-голяма степен на новите потребности от изпълнителски и управленски кадри за нуждите на участието на страната в съвременните международни отношения и преди всичко с оглед пълноправното членство на Република България в Европейския съюз. Завършилите магистърската програма "Югоизточна Европа в съвременните международни отношения" биха могли да се реализират в различни институции и звена в държавния и частния сектор, и по-конкретно:

- в дипломатически служби в страната и чужбина;

- като експерти в български и международни институции;

- в митнически, гранично-контролни служби и други специализирани организации;

- в органите за национална сигурност /армия, полиция, разузнаване/

- в международни отдели на стопански структури;

- като анализатори и консултанти в средствата за масова информация;

- като сътрудници в различни политически и държавни органи.

От учебната 2004/2005 г. магистърската програма се провежда само в редовна форма на обучение при силно изразен интерес към нея както сред завършилите бакалавърската степен на специалност "Международни отношения", така и сред завършилите други специалности и чуждестранни студенти.