2021-10-15
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по специалност от професионално направление 2.2 История и археология и за лица, които притежават ОКС „бакалавър“ с професионална квалификация Учител по история - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ извън професионално направление 2.2. История и археология - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Обучението  на студенти в магистърската програма "Нумизматика, експертиза и оценка на културно-исторически ценности" е съобразено със Закона за висше образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Магистърската програма отговаря на необходимостта от подготовка на висококвалифицирани специалисти, които имат широки познания за културно-историческото наследство и притежават специфични знания, умения и компетентности в областта на нумизматиката, експертизата и оценката на културно-исторически ценности и по този начин удовлетворява социално значима професионална и научна потребност.

Акцентът в обучението на студентите е поставен върху усвояване на знания в областта на нумизматиката, материалното и книжовно-документалното културно-историческо наследство както в български, така и в балкано-европейски контекст. Специално внимание в задължителните учебни дисциплини се обръща на знанията и уменията за експертиза и оценка в областта на културно-историческите ценности. Съществена част от курса на обучение са учебните практики по различни видове експертизи на културно-исторически ценности. В рамките на магистърската програма студентите изучават и четири от предложените избираеми лекционни курсове, които тематично и смислово допълват задължителния курс на обучение.

Програмата изисква добро владеене на западен език.

Срок на обучение: два семестъра.

Предвид практическата им реализация като нумизмати, експерти и оценители на културно-исторически ценности в системата на музеи, архиви, библиотеки, финансови и банкови институции, митнически служби и структури на Министерство на вътрешните работи и др., както и в системата на образованието, според националната класификация на професиите и длъжностите завършилите програмата имат възможност за професионална реализация като:

Обучението е редовно и завършва с разработване и защита на дипломна работа и с диплом за магистър по археология, с професионална квалификация нумизмат, експерт и оценител на културно-исторически ценности.

Сред задължителните дисциплини са:

Сред избираемите дисциплини са:

Магистърската програма за неспециалисти включва изучаването на всички основни исторически дисциплини, заложени в програмата на ОКС "бакалавър"  в рамките на първите два семестъра (виж инфопакет 2).

Предвид практическата им реализация като нумизмати, експерти и оценители на културно-исторически ценности в системата на музеи, архиви, библиотеки, финансови и банкови институции, митнически служби и структури на Министерство на вътрешните работи и др., както и в системата на образованието, според националната класификация на професиите и длъжностите завършилите програмата имат възможност за професионална реализация като: