2021-10-15
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ в професионално направление 2.2. История и археология - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ извън професионално направление 2.2. История и археология - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Обучението на студенти в магистърската програма "Археология" е съобразено със Закона за висшето образование,  с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Магистърската програма отговаря на необходимостта от подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на археологията, музейното дело, нумизматиката и др.

Акцентът в обучението на студентите е поставен върху археологическото и културно-историческото наследство в българските земи и балканския регион. Специално внимание в учебните дисциплини се обръща на значими археологически обекти от тракийската епоха, средновековния период от развитието на българската държава и периода на османското владичиство.

Програмата изисква добро владеене на западен език (четене на научна литература).

Обучението е редовно и завършва с разработване и защита на дипломна работа и с диплом за магистър по археология.

Сред задължителните дисциплини са:

Сред избираемите дисциплини са:

Магистърската програма за неспециалисти включва изучаването на всички основни исторически дисциплини, заложени в програмата на ОКС "бакалавър"  в рамките на първите два семестъра (виж инфопакет 2).

Завършилите магистърската програма имат възможност да се реализират като: