2021-10-15
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовна/задочна, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3.Педагогика на обучението по ...(без „Физическо възпитание и спорт”).. и от други професионални направления с придобита квалификация “учител” - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Обучението в магистърска програма по "Физическо възпитание и спорт" подготвя специалисти с образователно-квалификационни параметри, които им дават възможност за пълноценна реализация в различните звена и степени на образователната система в Република България.

Подготовката на студента в магистърската програма по "Физическо възпитание и спорт" осигурява овладяването на основните концепции, отношения и знания  и практически умения, както и:

Професионални компетенции - в пряката си професионална дейност завършилите ОКС "Магистър" са способни да:

Спортна подготовка - При­те­жа­ват уме­ния от спор­то­ве­те - лека атлетика, гимнастика, спортни игри, те­нис, те­нис на ма­са, фи­т­нес и бо­ди­бил­динг и  др, включени в учебните програми на СОУ. Специализирана по­д­го­то­в­ка /учебен курс/ по спор­то­ве­те - ски, во­д­ни спор­то­ве, ори­ен­ти­ра­не, ту­ри­зъм и ла­гер­но де­ло, ко­и­то на­ми­рат мя­с­то в из­вън­к­ла­с­ни фор­ми на фи­зи­че­с­ко­то въз­пи­та­ние.

Обучението по специалността е с продължителност 2 години (4 семестъра). Учебният план е с общ хорариум аудиторна заетост 1140 ч. и дава общо 120 ЕСТS кредита, разпределени поравно за всеки от четирите семестъра в съответствие с държавните изисквания (чл. 44а от Закона за изменение и допълнение на ЗВО - ДВ бр. 48/04.06.2004 г. и Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища - ДВ, бр. 89 / 12.10.2004 г.).