2021-10-15
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно за завършили: специалност „Математика и информатика” или специалност „Физика и математика“ с допълнителна следдипломна квалификация „Учител по информатика“ или специалностите „Математика“, „Приложна математика“ или „Информатика“ с допълнителна следдипломна квалификация „Учител по математика“ и „Учител по информатика“ - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно за притежаващите ОКС „Бакалавър” или „Магистър” по всички останали професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

I. Изисквания към професионалните качества и компетенции на приеманите студенти

В магистърската програма "Технологии на обучението по математика и информатика" се приемат студенти, завършили специалности:

II. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършилите специалността

В процеса на обучението в магистърската програма "Технологии на обучението по математика и информатика" се надграждат и разширяват компетенциите на студентите, бъдещи учители по математика, по информатика и по информационни технологии в съответствие с тенденциите в развитието на учебните програми по предметите, изучавани в средното училище и в синхрон със стратегията на Европейската комисия за преосмисляне на образованието от 2012 г. и рамката за квалификация на учителите в областта на информационните и комуникационни технологии на ЮНЕСКО. Студентите получават и задълбочени компетенции в областта на:

По този начин у тях се формират афинитет и способности за самостоятелна научно-изследователска работа по методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии в училище. Получената подготовка осигурява сериозна основа за продължаване обучението на студентите в образователната и научна степен "Доктор" в същото професионална направление.

III. Изисквания към подготовката на завършващите специалността Завършилите специалността ще могат:

Специалистът, завършил магистърската програма "Технологии на обучението по математика и информатика", има право да работи като:

Квалификационната характеристика на магистърската програма "Технологии на обучението по математика и информатика" за образователно-квалификационна степен "Магистър" с професионална квалификация "Учител по математика, по информатика и по информационни технологии" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с държавните изисквания за специалността и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".