2021-10-15
 Форма на обучение / Информационен пакет

Редовно, за придобилите ОКС „Бакалавър” по същата специалност –2 семестъра – Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Магистърската програма осигурява задълбочена, специализирана подготовка на студентите, насочена към реализацията  им  като учители по физическо възпитание и спорт.

Академични стандарти на магистърската програма:

Предназначение на магистърската програма

Предназначена е за студенти, завършили бакалавърска степен   в специалност от професионални направление:

1.3. Педагогика на обучението по.....(Физичско възпитание и спорт)