2021-10-15
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС "магистър" в същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултета по педагогика и Факултета по изкуствата.

 Анотация

Подготовката на студента в магистърската програма по "Предучилищна музикална педагогика" осигурява овладяването на основните концепции и тенденции в съвременните психолого-педагогически теории, школи, и направления, както и:

Подготовката на студента-магистър предполага овладяване на концептуално-технологичните аспекти на провеждане на музикалното обучение в детаската градина, както и:

Квалификационната характеристика на придобилите ОКС "магистър", професионална квалификация "учител по музика в детска градина" / за двусеместриалното обучение/ и «учител в детска градина/учител по музика в детска градина» е основен документ, който определя разработването на Учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с държавните изисквания за придобиване на ОКС «магистър» и с Правилниците на ЮЗУ «Неофит Рилски».