Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС "магистър" в същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултета по педагогика и Факултета по изкуствата.

 Анотация

Подготовката на студента в магистърската програма по "Предучилищна музикална педагогика" осигурява овладяването на основните концепции и тенденции в съвременните психолого-педагогически теории, школи, и направления, както и:

  • обогатяване педагогическа компетентност на педагога във връзка с реализацията му в условията на подготвителната група в детската градина/подготвителния клас в училище;
  • овладяване на компетенции за организация и ръководство на педагогическото взаимодействие по всяко от образователните направления в подготвителната група/клас;
  • възможности и умения за анализ и адаптация на различни програми и учебни документации и целесъобразни педагогически технологии;
  • изграждане на собствен стил на педагогическо взаимодействие с децата от 3 до 11 годишна възраст.

Подготовката на студента-магистър предполага овладяване на концептуално-технологичните аспекти на провеждане на музикалното обучение в детаската градина, както и:

  • умения да планира, организира, анализира и управлява музикално-възпитателния процес в детската градина, прилагайки трансфер на получените знания при вземане на самостоятелни решения в различни музикално-педагогически ситуации;
  • умения за подбор на средствата и методите на обучение по начин, осигуряващ поддържането на оптимална активност и емоционален комфорт у децата, поднасяйки по интересен и достъпен начин музикалната информация и терминология, интерпретирайки общия характер, жанровите и стиловите особености на демонстрираните от тях музикални произведения;
  • умения да владее и използва музикално-компютърните технологии, свързани с аранжирането на песенния материал и неговата аудио редакция, при подготовката и реализацията на музикалните занимания; на музикален инструмент на ниво, осигуряващо добра демонстрация и убедителна художествена интерпретация на музикалните творби, както и съставянето на художествено издържан съпровод при изпълненията на детския песенен репертоар;
  • умения да изпълнява песенния репертоар за детската градина, да го анализира и самостоятелно подбира методите и подходите за преодоляване на заложените във фактурното изложение изпълнителска проблематика и емоционално въздействие при неговото усвояване, провокирайки творческата инвенция на децата за емоционален отклик чрез осигуряване на възможности за самостоятелен избор на музикално-ритмически движения, в зависимост от образната сфера  и участия в импровизирани музикално-танцови игри;
  • умения да анализира и подбира конкретни методи и подходи за действие при музикално надарени деца;
  • умения да анализира, мотивира, оценява собствената си дейност и предлага  многовариантни решения, отчитайки конкретните условия на музикално-възпитателната дейност.

Квалификационната характеристика на придобилите ОКС "магистър", професионална квалификация "учител по музика в детска градина" / за двусеместриалното обучение/ и «учител в детска градина/учител по музика в детска градина» е основен документ, който определя разработването на Учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с държавните изисквания за придобиване на ОКС «магистър» и с Правилниците на ЮЗУ «Неофит Рилски».