2021-10-15
 Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС "магистър" в същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Основната цел на магистърската програма е да се подготвят нов тип учители, които да работят в условията на постмодерността, която задава и новите парадигми във философията на  образованието в мултикултурност:

Подготовката на специалиста "Магистър по муждукултурно образование" осигурява овладяването освен на педагогически, но и на интеркултурни компетентности, които ще позволят учителя да е по-ефективен в култури, различна от неговата собствена.

Характеристики на интеркултурните компетентности на учителя, които ще бъдат цел на подготовката му:

- Самосъзнание и себеразбиране: осъзнаване на своите предразсъдъци, нагласи и стереотипи, културни ценности и норми;

- Културно съзнание и разбиране ценностите и нормите на учениците, без отрицателна нагласа; уважения на различията;

- Социална чувствителност и отговорност; стремеж към увеличаване интеркултурното разбиране между хората; грижа за спазване на човешките права;

- Използване на културно чувствителни педагогически технологии и стратегии при организацията на взаимодействието с учениците.

Изграждане у специалиста-учител на определени специфични умения  и компетентности за интеркултурно образование: