2021-10-15
 Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС "магистър" в същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

В магистърската програма "Педагогика за надарени деца и подрастващи" могат да се обучават лица с пиетет към творческа дейност и мотивация да се включат в националната повеля за откриване и развитие на творческия потенциал на нацията -  децата и подрастващите с изявени дарби, които могат да бъдат полезни не само на себе си, а и на цялото общество.

Студентите, които се обучават в магистърската програма овладяват задълбочени научни знания за подготовката на надарените деца и подрастващи относно:

По време на обучението у студентите се формират умения:

Завършилите магистърската програма придобиват компетентности за:

Програмата дава възможност и за изграждането на редица социално значими личностни качества у студентите, необходими им при работа с надарените деца и подрастващи,  на основата на прерастване информационната функция на учителя във функция на фасилитатор и медиатор.

Завършилите магистърската програма "Педагогика за надарени деца и подрастващи" ще могат да осъществяват научно-изследователска, научно-приложна и художествено-творческа дейност  и да получат професионална реализация в качеството си на експерти, консултанти, педагози и социални педагози, учители и възпитатели за работа с надарени деца и подрастващи, както следва: