2021-10-15
 Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС "магистър" в същото професионално направление  по следните специалности: специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" , специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“ , специалност "Начална училищна педагогика с чужд език", специалност „Специална педагогика“ и обучавали се в магистърски програми със срок на обучение 4 семестъра по специалност „Предучилищна педагогика“ и специалност „Начална училищна педагогика“- 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Подготовката на студента в магистърската програма по "Предучилищна и начална училищна педагогика" осигурява овладяването на основните концепции и тенденции в съвременните психолого-педагогически теории, школи, и направления, както и:

Подготовката на студента-магистър предполага овладяване на концептуално-технологичните аспекти на научното изследване и конкретни умения за осъществяването му, както и:

Подготовката на  студента-магистър е насочена към проблемите, които педагогът решава съвместно с подрастващите в условията на подготвителната група и клас и при консултативно-превантивната дейност с деца от предучилищна и начална училищна възраст, както и:

Подготовката на студента-магистър е насочена към създаване на оптимални условия и насърчаване на стремежа към личностна самоорганизация на педагога, учител в детски заведения, начални училища и образователни учреждения като непосредствен изпълнител и ръководител. Това предполага овладяване на професионално-педагогически компетенции за:

Квалификационната характеристика на придобилите ОКС "магистър", професионална квалификация «педагог, детски учител, начален учител и учител в подготвителна група/клас» е основен документ, който определя разработването на Учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с държавните изисквания за придобиване на ОКС «магистър» и с Правилниците на ЮЗУ «Неофит Рилски».