2021-10-13
 Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

I. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършилите специалността:

Посредством изучаването на комплекс от учебните дисциплини да се подготвят специалисти с качествени теоретични и свързани с практиката знания и умения, в състояние да изпълнят своите професионални задължения.

Чрез придобиване на тази професионална квалификация завършилите ще могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, счетоводната, финансовата и посредническата дейност на фирмите от отрасъл туризъм.

II. Компетенции на завършилите специалността:

Специалистът с образователно-квалификационна степен "бакалавър" от специалност "Туризъм" притежава висока организационна, социална и икономическа култура. Той придобива знания за ефективното използване в туристическата дейност на географските, климатичните, балнеоложките условия, както и на богатството и оригиналността на националните и чуждестранни  паметници на историята, фолклора, традициите и самобитната архитектура. Особено внимание се отделя на езиковата подготовка и умение за бизнес комуникации и водене на делова кореспонденция на български и чужд език.

Специалистът, завършил специалност "Туризъм" притежава умения в областите:

След завършването на обучението си по специалност Туризъм, в професионално направление Туризъм, завършилите притежават теоретични и практически знания и умения, които им позволяват да се реализират на различни длъжности в структурите на отрасъл Туризъм:

Завършилите обучението си по специалност Туризъм могат да упражняват следните професии и да заемат съответните длъжности съгласно Националната класификация на длъжностите, 2011 г.:

- 1412/2003 Управител, ресторант на самообслужване; - 1412/3004 Управител, сладкарница / кафене; - 1412/3005 Управител, бар; - 1412/3006 Управител, ресторант; - 1412/3007 Управител, стол; - 1412/3008 Управител, приготвяне и доставяне на храна /кетъринг/; - 1412/3009 Ръководител, отдел в ресторант; - 1412/3011 Съдържател, ресторант; - 1431/3015 Управител, отдих; - 1431/3017 Управител, казино; - 1431/3020 Управител, развлекателни/увеселителни паркове; - 1431/6021 Ръководител, отдел в културните дейности; - 1431/6022 Ръководител отдел, отдих; - 1431/6023 Ръководител отдел, спортни дейности; - 1439/3001 Управител, заведение за обслужване на населението; - 1439/3003 Управител, къмпинг; - 1439/3004 Управител, туристическа агенция; - 1439/3005 Управител, бюро за услуги; - 1439/3006 Управител, хижа; - 1411/3001 Ръководител, отдел в хотел; - 1411/3002 Управител, хотел; - 1411/3003 Управител, мотел; - 1412/3001 Управител, заведение за обществено хранене; - 1439/6007 Ръйоводител, отдел в туристически агенции; - 1439/3008 Ръководител, контактен център; - 1439/3009 Ръководител, конферентен център; - 4224/2001 Рецепционист, хотел; - 4224/3002 Администратор, хотел;