2021-10-13
 Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно/задочно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Връзки с обществеността е съвременна професионална дейност. Тя съдейства за осъществяване на активен и ползотворен диалог като условие за безконфликтно развитие на обществените отношения във всички области и на всички равнища. PR-дейностите са неразделна част от управлението на всяка сериозна икономическа организация и институция в частния и публичния сектор.

Мисията на катедра "Връзки с обществеността" е подготовката на специалисти по връзки с обществеността, които да  осигуряват успеха на каузи, организации, политически партии и обществени доктрини като печелят общественото доверие; да преодоляват информационните дефицити; да поддържат активни социални връзки и да съдействат за постигането на позитивна идентичност на организацията, в която работят, осигурявайки й взаимодействие с различни групи хора и обществени структури.

Основните цели на обучението са:

Реализацията на завършилите студенти се осъществява в:

Учебният план на специалност "Връзки с обществеността", организацията на обучението, неговата продължителност, формата и съдържанието на учебната програма по отделните дисциплини отговарят на изискванията на Закона за висшето образование. Планът е съобразен като тематика, структура и съдържание с аналогичните европейски и американски образователни модели.

Образователно-квалификационна степен "бакалавър" завършва с писмен и устен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа. Успешно завършилите студенти получават образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "Връзки с обществеността". Те придобиват и правото да продължат следването си за придобиване на степен "магистър" и "доктор".