2021-10-13
 Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

 Анотация

Обученито на студентите по  "Социални дейности" ОКС «БАКАЛАВЪР» има за цел да подготви широко профилни специалисти за осъществяване на социална работа в съответствие с динамичните промени в обществото. Многообразието на социалната работа изисква познания за социализация, ресоциализация, рехабилитация, обгрижване, превенция и не на последно място непосредствено подпомагане на формираните контингенти. Това налага интердисциплинарен подход при подготовката на специалистите.

Специалистът, завършил специалността "Социални дейности" има право да работи като:

Учебният план създава предпоставки за получаване на фундаментална и теоретическа и професионално-практическа подготовка и възможност за интегрален подход при използването на социални,психологически, юридически и медицински познания.Те позваляват да се формират умения:

Тези умения са база за изграждане на професионално съзнание на социалния работник.Специалистът завършил тази специалност трябва да знае и умее: