2021-10-13
 Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно/задочно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Съвременната динамика на социални процеси и дълбоките трансформации, които те пораждат във всички обществени структури, определя потребността от специалисти, притежаващи компетентност за фундаментални анализи и проектиране на основни тенденции за развитие, тяхното операционализиране и приложение в жизнената среда. Специалност „Философия” съответства на необходимостта от подготовка на високо квалифицирани специалисти, които отговарят на тези потребности и са способни да усъвършенстват и развиват образователната, културна и научна система в контекста на многообразните и задълбочаващите се социални проблеми.

Обучението в бакалавърската програма по философия има за цел да подготви специалисти с образователно-квалификационни параметри, които им дават възможност за пълноценна реализация в образователната, изследователска и организационна дейност в работни сфери, изискващи глобален методологически анализ и стратегии за развитие.

Обучението по специалността  изгражда у студентите по философия следните професионални компетенции:

Резултат от обучението по специалността е формирането на професионално значими личностни качества като търпеливост, толерантност, дружелюбност, самоконтрол, искреност, дипломатичност, адаптивност, инициативност, откритост и креативност, гарантиращи продуктивни професионални и успешни социални взаимодействия.

Съдържанието на учебния план, организацията на обучението, въведената кредитна система и система по качество на образованието позволяват на подготвяните специалисти да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда в страната, успешно да работят и да продължават образованието си у нас и в чужбина.

Студентите, успешно завършили обучението по специалност „Философия” с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, придобиват професионална квалификация „философ”. Те са подготвени да преподават философския цикъл от дисциплини и гражданско образование в средното училище, да планират и осъществяват научно-изследователска работа, да извършват експертна, консултантска  и организационна дейност в системата на образованието, културата, държавното и общинско управление.

Придобилите ОКС „Бакалавър“ по философия имат следните възможности за професионална реализация: