2021-10-13
 Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Специалност "История" е създадена с Решение на Академическия съвет от 10.01.1991 г. Тя пряко произлиза от разкритата през 1987 г. специалност "Български език и история". С разкриването на самостоятелна специалност "История", Югозападният университет "Неофит Рилски" става третият университет в България, където се обучават студенти в съответните образователни степени по история - бакалавър, магистър и доктор.

В специалност "История" се подготвят специалисти по история, археология, етнология; специалисти в учебни заведения, научни и културни и политически институти; архивисти в държавни и частни архиви; консултанти в средствата за масова информация; екскурзоводи; уредници в музеи и музейни сбирки.

Учебният план за бакалаври обхваща задължителни дисциплини, сред които са:

В учебния план са включени и значителен брой избираеми и факултативни дисциплини, които имат за цел да разширят и обогатят базовите знания на студентите. Сред тях са:

Предвидени са и археологическа практика, практика в държавни архиви и в библиотеки и учебни екскурзии и научни експедиции до Велико Търново, Плиска, Преслав, Мадара, Странджа, Охрид, Цариград, Солун.

Обучението за получаване на образователна степен "Бакалавър по история" завършва с писмен и устен държавен изпит или защита на дипломна работа.