2021-10-13
 Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Обучението в бакалавърската програма Чужд език (руски, немски или френски и втори чужд език английски) и бизнес администрация осигурява: задълбочена научно-теоретична, приложна и специализирана подготовка по съответния чужд език; специфични знания, свързани с особеностите на превода за целите на управлението и бизнеса; специфични знания за терминологията, лексиката и речевото общуване в бизнес комуникативни ситуации и сфери; условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения; студентите имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм + в университети в страната и чужбина; възможност за практика в различни фирми; възможност за участие в платени стажове и програми по превод към институциите на Европейския съюз (за езиците на ЕС); знания, умения и компетенции за управление на фирмите в пазарна икономика.

Завършилите ОКС "Бакалавър", специалност ЧУЖД ЕЗИК (РУСКИ, НЕМСКИ ИЛИ ФРЕНСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ) И БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ, притежават следните професионални компетенции в съответствие с ниво 6 на ЕКР, респективно ниво 6Б на НКР: