2021-10-13
 Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Реклама на специалността в YouTube

Студентът, обучаващ се в тази специалност се подготвя за потенциален мениджър в областта на образованието и педагогически съветник, който може да осъществява организационна дейност и да проектира и реализира стратегически и операционни задачи в различни видове образователни организации, общински, държавни и частни образователни институции (училища, образователни центрове, школи, клубове, професионално-квалификационни центрове, организационни структури за непрекъснато образование, екипи по проекти и др.)

Обучението в тази програма осигурява:

Това са знания за:

И умения за:

Студентът завършил специалност Педагогика и образователен мениджмънт е подготвен да:

Възможност за заемане на длъжности

Съобразно подкласа, групите и единичните групи на Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), завършващият тази специалност може да има възможността да ръководи извънкласни и извънучилищни дейности, проекти, клубове, кръжоци, центрове, форуми и др. в групите 232, 233, 234, 235. Като специалист по управление на образованието той/тя може да бъде назначаван/а на работа съобразно разпорежданията на закона за отделни групи по НКПД и да заема съобразно действащите изисквания за кариерно развитие следните длъжности: