2021-10-08

За обучение в Университета могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

За редовно и задочно обучение могат да кандидатстват:

Приемът на студенти в Университета се извършва в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) на Република България и Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България, както следва:

Студентите заплащат годишна такса за обучение, определена с Решение на Министерския съвет на Република България, която се внася на две равни вноски в началото на всеки семестър.

От заплащане на такси за обучение еднократно се освобождават лица, които са:

При записване на следваща бакалавърска или магистърска програма тези лица не се освобождават от заплащане на такси и могат да се обучават само срещу заплащане. От заплащане на такси за обучение се освобождават и студенти, обучаващи се в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, по списък, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката.