2021-10-14
 Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Обучението на студентите се организира на принципа на творческото ателие, в класове до 12 души, ръководени от художествен ръководител хабилитирано лице, избрано от катедрения съвет и одобрено от Факултетния съвет. Към момента (учебната 2015-2016 година) художествените ръководители в специалността са доц. Огнян Спиров, доц. Николай Ламбрев-Михайловски и доц. Недялко Делчев..

Спецификата на специалност Актьорско майсторство изисква упражненията по практическите дисциплини да се водят в групи, съответно:

Текущата учебна практика е задължителен елемент от обучението и се провежда в V, VІ и VІІ семестър в Учебен театър при условия, максимално близки до професионалните. Учебната практика в VІІ-ми семестър както и преддипломната актьорска практика в VІІІ-ми семестър, освен в Учебния театър може да бъде проведена в професионален театър.