2021-10-13
 Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Реклама на специалността в YouTube

Спе­ци­ал­но­ст­та "Физическо възпитание и спорт" е разкрита  съобразно  Закона за ака­де­ми­ч­на­та ав­то­но­мия с про­то­кол № 4 на АС от 13.XI.1991 г. Ква­ли­фи­ка­ци­он­на­та ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка, уче­б­ният план и уче­б­ни­те про­г­ра­ми са в съ­о­т­ве­т­с­т­вие със ЗВО и ДОИ. Настоящото наименованието на специалността е утвърдено на заседание на Академичния съвет от 30.01.2013 г., протокол № 14.

Об­ра­зо­ва­тел­ните це­ли на спе­ци­ал­но­стта­ са насочени към по­д­го­то­в­ка­та и ре­а­ли­за­цията на сту­ден­ти­те като учители в раз­ли­ч­ни­те зве­на и сте­пе­ни на об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма (в СОУ, про­фе­си­о­нал­ни гим­на­зии, спе­ци­ал­ни учи­ли­ща и др.). Спе­ци­ал­но­ст­та е ак­ре­ди­ти­ра­на и про­ве­ж­да обу­че­ние по об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен ба­ка­ла­вър­ и магистър, а така също и по об­ра­зо­ва­тел­но-на­у­ч­на сте­пен "до­к­тор". Oбу­ча­ват се сту­ден­ти от вси­ч­ки ре­ги­о­ни на стра­на­та, от съседни държави и страни членки на ЕС. Ос­но­вен по­т­ре­би­тел на спе­ци­а­ли­с­ти­те в България е Министерството на образованието и науката.

Учебният план и учебните програми на специалност "Физическо възпитание и спорт" са разработени съобразно приетите стандарти в областта на професионалната подготовка на спортните педагози у нас и отговарят на изискванията на Закона за висшето образование.

Обучението по специалността е с продължителност 4 години (8 семестъра). Учебният план е с общ хорариум аудиторна заетост 2400 ч. и дава общо 240 ЕСТS кредита, разпределени поравно за всеки от осемте семестъра в съответствие с държавните изисквания. .

В структурно отношение специалността включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Общият хо­ра­ри­ум е 2400 часа от задължителни и избираеми дисциплини и 180 часа от факултативни.

Студентите се дипломират след полагане на държавен практико-приложен изпит и държавен теоретичен изпит (или защита на дипломна работа), за което придобиват 10 кредита (чл. 10 на Наредба № 21 от 30.09.2004 г.).

Обучението в бакалавърската програма по "Физическо възпитание и спорт" има за цел да подготви специалисти с образователно-квалификационни параметри, които им дават възможност за пълноценна реализация в различните звена и степени на образователната система в Република България

Завършилите специалността "Физическо възпитание и спорт" получават:

Спортна подготовка - При­те­жа­ват уме­ния от спор­то­ве­те - лека атлетика, гимнастика, спортни игри, те­нис на корт, те­нис на ма­са, фи­т­нес и бо­ди­бил­динг, бор­ба, ху­до­же­с­т­ве­на гим­на­с­ти­ка, и др, включени в учебните програми на СОУ. Специализирана по­д­го­то­в­ка /учебен курс/ по спор­то­ве­те - ски, во­д­ни спор­то­ве, ори­ен­ти­ра­не, ту­ри­зъм и ла­гер­но де­ло, ко­и­то на­ми­рат мя­с­то в из­вън­к­ла­с­ни фор­ми на фи­зи­че­с­ко­то въз­пи­та­ние.

Специалистът с образователно-квалификационна степен "бакалавър по физическо възпитание" се подготвя основно за реализация в различните звена и степени на образователната система в Република България: учител по физическо възпитание, инструктор по различните спортове и организационен работник в областта на физическото възпитание и спорта.

Той реализира разнообразните задачи на физическото възпитание и спорта на учениците от различните степени на училището, както в уроците по физическо възпитание и спорт, така и в другите ( извънурочни) форми и занимания с физически упражнения и спорт: утринна гимнастика, спортни секции, училищни състезания, туристически походи и др.