2021-10-08

1. Заявление по образец

2. Ксерокопие на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригиналът на дипломата се връща. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо кандидатът подава академична справка или уверение, в което са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.

4. Такса за административно обслужване - 20.00 лв.

6. Такса за конкурсен изпит - 30.00 лв.  (за програмите "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение" и "Английски език и антропология на Югоизточна Европа" и „Управление на здравните грижи“).

7. *Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.

8. Свидетелство за професионална квалификация "учител" за специалностите, за които се изискват такава квалификация.

9. Документ за владеене на български език ниво В2 по Европейската езикова рамка – за чуждестранни кандидати, обучаващи се на български език.


Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „Магистър“ за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.


Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.