2022-10-26

На 25 и 26 октомври 2022 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведоха два уъркшопа, които са част от дейностите по проект „Управление на подпочвените води с цел използването им за непитейни нужди, предотвратяване на наводнения на сутерени и отопление“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020.

Първият открит уъркшоп на тема „Устойчиво използване на водните ресурси“ бе воден от гл. ас. д-р Мирослав Иванов, преподавател в катедра „География, екология и опазване на околната среда“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“. По време на семинара бяха демонстрирани резултатите от проекта пред широката общественост. 

Ректорът проф. д-р Борислав Юруков приветства участниците в уъркшопа и подчерта важността на темата. Той отбеляза, че представените в рамките на срещата практически резултати ще бъдат добра основа за вземането на нови решения и разширяване на сътрудничеството в различни области. 

„С нашите партньори успяхме да реализираме самостоятелно добиване на вода за поливни нужди. С помощта на интелигентната поливна система, която изградихме по проекта поддържаме зелените площи на територията на университета без да ползваме вода от водопреносната мрежа на Благоевград“, каза проф. Юруков. Той подчерта, че водата е един от най-важните ресурси и трябва да я използваме разумно.

Вторият уъркшоп по проекта бе на тема „Управление на подпочвените води в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Лектори на семинара бяха инж. д-р Петина Андреева, началник на отдел „Капитално строителство“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ и гл. ас. д-р Мирослав Иванов, преподавател в катедра „География, екология и опазване на околната среда“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“. Те представиха изградената интелигентна поливна система, чрез която се поддържат зелените площи на територията на университета и запознаха аудиторията с основните компоненти на поливната и мониторингова система, изградени в рамките на проекта.

Лекторите отбелязаха, че общата цел на проекта е постигане на по-устойчиво използване на водните ресурси и намаляване на водния отпечатък на ЮЗУ „Неофит Рилски“ чрез съхраняване на висококачествената и пречистена питейна вода и заместването й с наличните подземни води, които иначе остават неизползвани.  

Партньори по проекта са Солунският университет „Аристотел“, Природо-математическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“, Община Пилеа-Хортиатис, Община Петрич и Международният гръцки университет.