2022-08-25

От зимния семестър на академичната 2022/2023 г. за първи път в Техническия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се приемат и обучават студенти в седем нови магистърски програми – „Технологично предприемачество“, „Социална логистика“, „Корпоративна сигурност“, „Регионален мениджмънт и градска икономика“, „Мениджмънт и икономика на околната среда“, „Аутсорсинг и киберсигурност“ и „Геопространствено разузнаване и анализи“.

Обучението ще се провежда съвместно с Националния военен университет „Васил Левски“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по Проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Новите специалности отговарят на реалните потребности на индустрията от кадри с широкопрофилна подготовка, които да могат да осъществяват проучвателна,  аналитична и експертна дейност, както в областта на комуникационната и компютърна техника и технологии, така и в областта на науките за земята и администрацията и управлението в различни технически сфери на дейност.

Тези магистърски програми се базират на концепцията за „хибридност“ на специалностите чрез съчетаване на модерното инженерно образование, с акцент върху технологиите. Развитието на съвременната комуникационна и компютърна техника и технологии направи вече задължително използването им и в науките за Земята, и в администрацията и управлението.

Студентите, завършили всяка от тези седем нови магистърски програми ще придобият професионална квалификация „Магистър-инженер“  в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

Срокът за подаване на документи за обучение по седемте нови магистърски програми е от 1 до 23 септември 2022 г. Документите се подават в кабинет 604 (Учебен корпус №1) при г-жа Виолета Войнова – секретар на Техническия факултет, телефон за допълнителна информация: 073  885 162.