2021-11-15

Югозападният университет „Неофит Рилски“ осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

ЮЗУ „Неофит Рилски“ извършва прозрачно и законосъобразно необходимите обработки на лични данни. Университетът зачита неприкосновеността на личния живот и е предприел необходимите организационни и технически мерки за защита на личните данни.

В публикуваната „Политика за поверителност“ можете да се информирате за всички аспекти на обработка на личните Ви данни, както и за правата, които имате във връзка с тази обработка.

Политика за поверителност
Приложение №1 Декларация за оттегляне на съгласие
Приложение №2 Заявление за достъп до информация
Приложение № 3 Заявление за коригиране на лични данни
Приложение № 4 Заявление за изтриване на лични данни
Приложение №5 Заявление за ограничаване обработването на лични данни
Приложение № 6 Заявление за преносимост на данните
Приложение №7 Възражение за обработването на лични данни