2022-04-18

Философският факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира Втора международна мултидисциплинарна конференция „Постглобалност: криза и бъдеще“. Конференцията ще се проведе в периода 20 – 21 октомври 2022 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Анонс: Теоретичното осмисляне на проблемите на глобализацията поставя на преден план въпросите за характера на глобалните реалности и на глобалното съзнание. Ако се намираме на прага на нов етап от общественото развитие, то следва да погледнем напред към бъдещето. Процесите на глобализация са сложни и многопосочни, световната Ковид пандемия ги задълбочи и още по-остро очерта кризата и промените, новите феномени и структури, с които съвременните хора трябва да се справят. Но и допринесе за истинското осъзнаване на особеностите на ерата на глобализацията. Намираме ли се в етап на пост-глобализация? Очертава ли се нов хоризонт за човешката цивилизация към по-голямо сближение или към по-голямо разединение на човечеството? Ще има ли промяна в ценностната ни система?

Шеста докторантска научна сесия: В рамките на международната конференция ще се проведе шеста докторантска научна сесия. Предоставяме на младите изследователи научен форум по тематичните направления на конференцията и възможност да предложат свои решения на спектъра от въпроси, които повдига проблемът за постглобалността.

Очакваме Ви заедно да потърсим отговорите на тези въпроси в динамична и съпричастна интердисциплинарна изследователска общност!

Конференцията ще се проведе в хибридна форма: присъствено и онлайн

Публикации: Всички одобрени разработки ще бъдат публикувани в специални броеве на списанията, издавани от Философския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, след преминаване през сляпо рецензиране и в съответствие с редакционната политика на съответното издание: „Психологическа мисъл“ – „Скопус“; „Проблеми на постмодерността“ – „Ерих+“; „НотаБене“ – „Ерих+; „Годишник на катедра „Психология“; „Годишник на катедра „Философски и политически науки“, Сборник „Докторантите в науката. 6“.

SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE


Работни езици: български и английски

Заявка за участие: на български и английски език

(Times New Roman, font size 12, justified, the spacing in the text is single)

 1. Име и фамилия
 2. Научно звание, степен
 3. Месторабота
 4. Населено място
 5. Служебен адрес (телефонен номер, e-mail)
 6. Тема на доклада
 7. Форма на участие: присъствена или онлайн
 8. Резюме от 100 до 200 думи
 9. Ключови думи – 4-6 на брой

Резюметата и докладите се изпращат на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Срок за подаване на заявки за конференцията: 10 септември 2022 г.

Срок за потвърждение за приетите заявки: 25 септември 2022 г.

Такса правоучастие:

 1. Един автор – 30 евро
 2. Двама и повече автори – 20 евро за автор

Начин на заплащане:

 1. Лично на конференцията: само в брой (без дебитни/ кредитни карти)
 2. Заплащане по банков път: да се извърши до 1 октомври 2022 г.

Настаняване на участниците:

Университетският център „Бачиново” (http://bazabachinovo.swu.bg/) – чудесно място в прекрасна природна обстановка в подножието на Рила, най-високата планина на Балканския полуостров, с възможност за ползване на спортно-възстановителен център (http://spabachinovo.swu.bg/).

Тематични направления:

Секция „Философия“

 1. История на идеята за глобализация
 2. Философия на глобализацията и на глобалното съзнание
 3. Онтология на глобалния свят
 4. Етика на глобализацията
 5. Аксиология – класическа и некласическа

Секция „Политически науки“

 1. Екологични политики
 2. Предизвикателства пред политическото управление
 3. Правата на човека – напред или назад
 4. По-отворен или по-затворен е бъдещият свят?

Секция „Социология“

 1. Ценностни преориентации и трансформации
 2. Глобални неравенства. Новите измерения на бедността
 3. Качество на живот
 4. Генерализация на науката и политиката
 5. Правото в условията на глобализация
 6. Медиите и съвременният световен ред
 7. Морал и религия

Секция „Психология“

 1. Психично здраве и проблеми на пост-глобализацията за консултативната, клиничната и психиатричната практика
 2. Организационни и икономически особености на пост-глобалното общество в трудова и бизнес среда
 3. Социални измерения на пост-глобализационните процеси – индивидуални, групови и крос-културни влияния
 4. Превенция на девиантното поведение – криминални, юридически и пенитенциарни проблеми на пост-глобалното общество
 5. Пост-глобални влияния върху педагогическата практика и възрастови особености на жизнения опит
 6. Личност, идентичност и индивидуални различия – парадокс на пост-глобализацията

Други тематични направления:

 1. Глобализацията в условията на пандемия от Ковид-19
 2. Екология и екологични движения
 3. Дигитално образование, съвременно образование
 4. Глобална компетентност в образованието
 5. Нова визуална култура и глобално изкуство

Пленарни доклади на конференцията ще изнесат:

Проф. Валентина Миленкова, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

Проф. Валентин Канавров, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

Проф. Станислава Стоянова, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

Проф. Нонка Богомилова, Институт по философия и социология към БАН

Prof. Victor Roudometof, Department of Social and Political Sciences, University of Cyprus

Prof. Vincentas Lamanauskas, Institute of Education at Vilnius University Šiauliai Academy, Lithuania

Prof. Zoran Matevski, Director, Center for Intercultural Studies and Research, Institute of Sociology, Faculty of Philosophy, Ss. Syril and Methodius University in Skopje, R. North Macedonia

Dr. Manuel Jacinto Roblizo Colmenero, Universidad de Castilla-Mancha, Department of Philosophy, Anthropology, Sociology and Aesthetics, Spain

Assoc. Prof. Dr. Marius Drugas, University of Oradea, Romania

Dr. Junaid Khan, School of Public Health, Asian Institute of Public Health, Bhubeneswar, India

Научен комитет:

Председател: Проф. Борис Манов, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, България

Членове: 
Проф. Валентина Миленкова, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, България

Проф. Валентин Канавров, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, България

Проф. Станислава Стоянова, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, България

Проф. Нонка Богомилова, Институт по философия и социология към БАН, България

Проф. Богдана Тодорова, Институт по философия и социология към БАН, България

Доц. д-р Албена Накова, Институт по философия и социология към БАН, България

Prof. Victor Roudometof, Department of Social and Political Sciences,University of Cyprus

Prof. Vincentas Lamanauskas, Institute of Education at Vilnius University Šiauliai Academy, Lithuania

Prof. Zoran Matevski, Director, Center for Intercultural Studies and Research,Institute of Sociology, Faculty of Philosophy, Ss. Syril and Methodius University in Skopje, R. North Macedonia

Prof. Manuel Jacinto Roblizo Colmenero, Universidad de Castilla-Mancha,Department of Philosophy, Anthropology, Sociology and Aesthetics, Spain

Prof. Valentina Marinescu, University of Bucharest, Romania

Prof. Cornelia Rada, Romanian Academy, Romania

Assoc. Prof. Marius Drugas, University of Oradea, Romania

Dr. Junaid Khan, School of Public Health, Asian Institute of Public Health,Bhubeneswar, India

Организационен комитет:

Председател: Доц. д-р Силвия Кръстева

Членове: 
Доц. д-р Антоанета Николова-Георгиева

Доц. д-р Марио Маринов

Доц. д-р Жеко Кьосев

Доц. д-р Наташа Ангелова

Доц. д-р Биляна Йорданова

Доц. д-р Румяна Желева, ИФС

Гл. ас. д-р Петрана Стойкова

Гл. ас. д-р Славка Попова

Гл. ас. д-р Емелина Заимова-Цанева

Гл. ас. д-р Цветелина Хаджиева

Dr. Gabriela Neagu, RA

Ас. д-р Иво Минков

Ас. Анастас Ифандиев

Докторант Василка Тасева